Algemene voorwaarden

Chauf’heren’ is graag helder, daarom zijn onze algemene voorwaarden makkelijk toegankelijk voor iedereen. Mochten er nog vragen zijn over onze voorwaarden en manier van werken dan beantwoorden we deze natuurlijk graag. U kunt uw vragen zowel telefonisch als schriftelijk aan ons stellen en wij doen ons best deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

Gevestigd te Amsterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 73556912

I                 Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen tussen Chauf’heren’ B.V., verder te noemen: “Chauf’heren’” en haar wederpartij, hierna te noemen “de opdrachtgever”, alsmede op de uitvoering daarvan, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.2. Onder de opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die met Chauf’heren’ een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens rechtsopvolgers. Voor zover de termen opdracht en overeenkomst afwisselend worden gehanteerd, worden deze geacht hetzelfde in te houden.

1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

1.4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, inkoopvoorwaarden daaronder begrepen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Chauf’heren’ de toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever schriftelijk geheel of gedeeltelijk aanvaardt.

1.5. Wijzigingen in de tussen Chauf’heren’ en de opdrachtgever gesloten overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Chauf’heren’ en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.6. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden, hetgeen eveneens geldt voor de door de opdrachtgever verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling, telefonisch, per fax, per e-mail of op enige andere wijze verstrekt aan Chauf’heren’, zodat een schriftelijke bevestiging door Chauf’heren’ niet (alsnog) noodzakelijk is.

II               Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen van Chauf’heren’ zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, is Chauf’heren’ gerechtigd om het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot het verrichten van een gedeelte van de werkzaamheden voor de voor het geheel opgegeven prijs.

2.3. Aan opdrachten of orders door de opdrachtgever aan Chauf’heren’ kan de opdrachtgever geen rechten jegens Chauf’heren’ ontlenen tenzij deze schriftelijk heeft bevestigd dat deze door Chauf’heren’ worden aanvaard. Onverminderd het voorgaande geldt een genoemde termijn voor het verrichten van de werkzaamheden slechts bij benadering en kan deze nimmer worden beschouwd als een fatale termijn.

2.4. Het risico van de juiste uitvoering van telefonisch gegeven opdrachten aan Chauf’heren’ berust bij de opdrachtgever. Zolang dergelijke opdrachten niet door Chauf’heren’ schriftelijk zijn bevestigd, berust bij de opdrachtgever het bewijs van de opdrachtverstrekking en de naar aanleiding daarvan concreet gemaakte afspraken.

2.5. Afbeeldingen en beschrijvingen in prospectussen, catalogi, promotiemateriaal, alsmede ander door Chauf’heren’ verstrekte gegevens binden Chauf’heren’ niet, tenzij Chauf’heren’ dit schriftelijk aan de opdrachtgever heeft gegarandeerd.

III              Overeenkomst

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen wanneer Chauf’heren’ de opdracht uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal dan gelden de datum van de schriftelijke aanvaarding c.q. bevestiging van de opdracht door Chauf’heren’ respectievelijk de datum waarop de uitvoering van de opdracht aanvangt. Wijzigingen van de opdrachtgever in de oorspronkelijke offerte of opdrachtbevestiging maken de overeenkomst ongeldig, tenzij dergelijke wijzigingen alsnog schriftelijk door Chauf’heren’ worden geaccepteerd.

3.2. Elke met Chauf’heren’ aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Chauf’heren’ van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van Chauf’heren’.

3.3. Chauf’heren’ is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling vooraf van minimaal 25% te verzoeken, hetgeen ertoe leidt dat bij gebreke van betaling geen overeenkomst tot stand komt.

3.4. Afspraken of overeenkomsten met personeelsleden van Chauf’heren’ binden deze laatste niet, voor zover zij niet schriftelijk door haar directie zijn bevestigd. Als personeelsleden van Chauf’heren’ zijn in dit verband te beschouwen alle medewerkers die geen deel uitmaken van de directie van Chauf’heren’.

3.5. Wijzigingen in de oorspronkelijke offerte of overeenkomst van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden bij acceptatie door Chauf’heren’ aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

IV              Prijzen

4.1. Alle prijzen en tarieven zijn weergegeven in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen wordt door Chauf’heren’ voor het overbrengen van een auto van de opdrachtgever en voor het ophalen/wegbrengen van personen drie uren chauffeurtijd in rekening gebracht.

4.2. Door Chauf’heren’ worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht de chauffeur-, wacht- en reistijd die door de chauffeur ten behoeve van de opdrachtgever is besteed. Deze tijd wordt per kwartier naar boven afgerond. Onder ‘chauffeurtijd’ wordt verstaan de tijd die de chauffeur rijdend in de auto doorbrengt, ook indien dit een door of namens de opdrachtgever ter beschikking gestelde auto betreft. Onder ‘wachttijd’ wordt verstaan de tijd die de chauffeur ten behoeve van de opdrachtgever wachtend doorbrengt. Onder ‘reistijd’ wordt verstaan de tijd die de chauffeur doorbrengt om van zijn standplaats naar de vertreklocatie, respectievelijk van de aankomstlocatie naar zijn standplaats te reizen.

4.3. Voor opdrachten met een aanvangstijd gelegen tussen 24.00 uur en 6.00 uur wordt per rit een toeslag van € 25,00 in rekening gebracht. Voor opdrachten met een aanvangstijd gelegen op een erkende feestdag wordt per rit een toeslag in rekening gebracht gelijk aan 100% van het overeengekomen uurtarief. Voor opdrachten waarbij de aanvangstijd is gelegen op de dag waarop de opdracht is verstrekt wordt per rit een laatboektoeslag van € 25,00 in rekening gebracht.

4.4. Eventuele aanvullende kosten, zoals die van noodzakelijke overnachtingen in verband met de duur, de aanvangs- of eindtijd van de opdracht, zullen door Chauf’heren’ aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De in verband hiermede door de chauffeur doorgebrachte tijd wordt aangemerkt als wachttijd en als zodanig eveneens aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

4.5. Brandstofkosten, alsmede eventuele schoonmaakkosten, kosten van noodzakelijk klein onderhoud tijdens de opdracht, alsmede eventuele parkeer- en tolgelden en kosten van een eventuele overtocht worden door Chauf’heren’ aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze bedragen worden als verschotten gespecificeerd op de factuur.

4.6. Chauf’heren’ is gerechtigd om, indien een opdracht niet uiterlijk 24 uur voor de overeengekomen aanvangstijd van de opdracht wordt geannuleerd, een bedrag gelijk aan drie uren chauffeurstijd als annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

V               Overmacht

5.1. Chauf’heren’ is gerechtigd om zonder in gebreke te zijn, de voltooiing van de opdracht op te schorten indien als een direct of indirect gevolg van een of meer in artikel 5.2 vermelde oorzaken – onverschillig of deze ten tijde van het aangaan van de overeenkomst waren te voorzien – redelijkerwijs de geoffreerde diensten niet of niet tijdig kunnen worden geleverd.

5.2. Van overmacht aan de zijde van Chauf’heren’ is sprake, indien Chauf’heren’ na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, terreur(aanslagen), werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen met inbegrip van in –en uitvoermaatregelen, extreme weersomstandigheden, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, transportbelemmeringen en voorts ten gevolge van alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van Chauf’heren’ ontstaan.

5.3. Indien Chauf’heren’ bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds verrichte werkzaamheden alsmede die werkzaamheden tot het verrichten waarvan zij nog in staat is afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het hier een afzonderlijke overeenkomst. Chauf’heren’ heeft voorts het recht om de inhoud van de overeenkomst zodanig te wijzigen, dat uitvoering daarvan mogelijk blijft.

5.4. Indien door overmacht als bedoeld in artikel 5.2 de uitvoering van de opdracht meer dan 30 dagen vertraagd wordt, zijn zowel Chauf’heren’ als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden. De opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.

VI              Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, voor zover wettelijk mogelijk zonder enige korting, verrekening op opschorting. Betaling aan de chauffeur is niet toegestaan en werkt niet bevrijdend ten opzichte van Chauf’heren’.

6.2. De opdrachtgever is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen.

6.3. Indien de opdrachtgever niet volgens de overeengekomen betaalwijze, althans binnen 14 dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is hij met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan Chauf’heren’ over het uitstaande bedrag een onmiddellijk opeisbare rente verschuldigd van 1,5 % per kalendermaand. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle gerekend.

6.4. In geval de opdrachtgever in gebreke is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, is de opdrachtgever tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten hebben een minimum van € 500,=. Daarnaast draagt de opdrachtgever de kosten van gerechtelijke maatregelen ter verkrijging van betaling, indien daartoe door Chauf’heren’ wordt overgegaan.

6.5. Indien de opdrachtgever een surseance van betaling aanvraagt, een beroep doet op de wettelijke schuldsaneringsregeling, er een aanvraag tot faillissement tegen hem wordt ingediend, ten laste van hem beslagen worden gelegd of anderszins gerede twijfel rijst ten aanzien van zijn kredietwaardigheid dan wel de opdrachtgever in enig opzicht aantoonbaar nalatig mocht zijn in de nakoming van verplichtingen, in het bijzonder die tot betaling van een of meer facturen na ingebrekestelling, is Chauf’heren’ onverminderd haar recht om nakoming te eisen, te allen tijde gerechtigd:

  • alle verdere dienstverlening, onverschillig uit welk contract, direct op te schorten;
  • alle lopende contracten door schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever eenzijdig geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren;
  • volledige vergoeding van rente, schade en kosten te vorderen.

6.6. In geval de opdrachtgever in verzuim is wegens omstandigheden als vermeld in 6.5 worden alle vorderingen van Chauf’heren’ op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6.7. Indien de opdrachtgever met de betaling van een betwiste dan wel onbetwiste vordering jegens Chauf’heren’ in gebreke is, heeft Chauf’heren’ het recht na deugdelijke sommatie de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten te annuleren dan wel op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van Chauf’heren’ op onmiddellijke betaling van nog te verrichten werkzaamheden en onverminderd het recht van Chauf’heren’ om de ontstane schade op de opdrachtgever te verhalen.

VII            Aansprakelijkheid

7.1. Iedere aansprakelijkheid van Chauf’heren’ is beperkt tot een bedrag van 250 euro per schadegeval.

Chauf’heren’ is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade – waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie –, behoudens voor zover de aansprakelijkheid van Chauf’heren’ wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. In het laatste geval geldt de uitkering van deze verzekering, voor zover deze meer bedraagt dan het in de eerste zin van deze bepaling genoemde bedrag, als enige en algehele schadevergoeding.

7.2. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken in de door hem ter beschikking gestelde informatie en/of gegevens.

7.3. De opdrachtgever vrijwaart Chauf’heren’ voor alle vervolgingen, eisen of andere acties van derden, voor zover deze het gevolg zijn van aansprakelijkheid en/of schade aan de zijde van de opdrachtgever, tenzij de door de opdrachtgever verrichte handelingen en/of omissies het gevolg zijn van het niet, niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomen van de contractuele verplichtingen van Chauf’heren’.

7.4. Voor andere dan de in de voorgaande leden van dit artikel bedoelde schade is Chauf’heren’ nimmer aansprakelijk.

VIII           Concurrentie

8.1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chauf’heren’ met chauffeurs van Chauf’heren’ een dienstverband aan te gaan, dan wel deze al dan niet rechtstreeks te werk te stellen voor chauffeurswerkzaamheden.

8.2. Bij overtreding van het in art. 8.2 bepaalde verbeurt de opdrachtgever een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 2.500,00, onverminderd het recht van Chauf’heren’ om verdere schade, zoals de door haar gemaakte kosten van werving en selectie, op de opdrachtgever te verhalen.

VIII           Toepasselijk recht

8.1. Op alle overeenkomsten tussen Chauf’heren’ en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen ontstaan uit of naar aanleiding van de met Chauf’heren’ gesloten overeenkomst dan wel van overeenkomsten die daarmede samenhangen zullen uitsluitend worden berecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.